Turkish Cargo_6

Turkish Cargo ผู้นำด้านการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์

สินค้ากลุ่มเภสัชภัณฑ์ ถือเป็นสินค้าที่มีความท้าทายในการขนส่งสูง แต่มีความคุ้มค่าเมื่อได้รับการขนส่งไปถึงมือผู้รับ ทั้งในแง่ของรายได้และการใช้ชีวิต อย่างไรก็ตาม สินค้าที่สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้นี้ มีความท้าทายในการขนส่ง เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวสูง ซึ่งโดยทั่วไปจึงจะต้องได้รับการเก็บรักษาภายในห้องควบคุมอุณหภูมิตลอดการเดินทาง การขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกจึงไม่สามารถดำเนินการโดยใครก็ได้ เพราะการขนส่งสินค้าชนิดนี้ต้องมีการลงทุนด้านศูนย์ปฏิบัติการ การอบรม และใบรับรองในการขนส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

ตลอด 25 ปี ที่ผ่านมา สายการบิน Turkish Cargo ได้ทำการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ และเล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อรองรับความต้องการของบริษัทด้านเภสัชกรรมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นิตยสาร AFL ฉบับนี้ ได้มีโอกาสพูดคุยกับ Mr. Seref Kazancı รองประธาน ฝ่ายคลังสินค้าเชิงพาณิชย์ สายการบิน Turkish Cargo เกี่ยวกับผลกระทบจากความต้องการสินค้าเภสัชภัณฑ์ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และประโยชน์ที่สายการบินฯ ได้รับ รวมไปถึงมุมมองการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ในอนาคต

Certified Handlers

Turkish Cargo_16

Mr. Seref Kazancı รองประธาน ฝ่ายคลังสินค้าเชิงพาณิชย์ สายการบิน Turkish Cargo

การขนส่งสินค้าที่มีความสำคัญมากเช่นนี้ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องมีมาตรฐานในการทำงานสูง เนื่องจากการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ต้องได้รับการกำกับโดยหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วนทั่วโลก สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) จึงได้จัดตั้งโครงการ Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics (CEIV Pharma) เพื่อช่วยเหลือองค์กรและซัพพลายเชนการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยจัดทำใบรับรองในการจัดการสินค้าเภสัชภัณฑ์ ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก เพื่อให้การขนส่งเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ เกิดความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การติดตามกฎระเบียบข้อบังคับอยู่เสมออาจฟังดูเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้การขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม Mr. Kazancı กล่าวว่า “ที่ Turkish Cargo เราให้คำจำกัดความใหม่แก่ระเบียบมาตรฐาน วิธีปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับสินค้าประเภทเภสัชภัณฑ์ แผนธุรกิจและกระบวนการทำงานทั้งหมดของเราจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดล่าสุดของ IATA ทั้งนี้ สินค้าเภสัชภัณฑ์เป็นสินค้าที่มีความสำคัญมากสำหรับเรา เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความไวต่ออุณหภูมิมากเป็นพิเศษ ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญและปฏิบัติการขนส่งอย่างละเอียดรอบคอบมากที่สุด การปฏิบัติการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ของเราเติบโตขึ้นและขยายขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า”

Turkish Cargo_14

Challenging Cargo with Big Rewards

Mr. Kazancı กล่าวไว้ว่า สินค้าเภสัชภัณฑ์ถือเป็นรายได้หลักของสายการบินที่สามารถให้บริการขนส่งสินค้าชนิดนี้ได้ ซึ่งการปฏิบัติงานด้วยความเชี่ยวชาญและการทำตามกฎระเบียบข้อบังคับ จะช่วยให้ธุรกิจการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ประสบความสำเร็จได้

“เรามีประสบการณ์ในการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุมถึง ชุดตรวจวินิจฉัยโรค วัคซีน เซรุ่ม เลือด ชุดทดสอบโปรตีน เครื่องมือเทคโนโลยีชีวภาพ ยาเม็ด และยาทุกชนิด โดยสินค้าเหล่านี้ต้องได้รับการขนส่งอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความไวต่ออุณหภูมิมาก เราจึงให้บริการขนส่งโดยใช้ตู้สินค้าที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลา (active temperature-control system: active) และระบบควบคุมอุณหภูมิโดยการปล่อยความเย็นตามช่วงเวลาที่กำหนด (passive temperature-control system: passive)”

Turkish Cargo_5

“สำหรับการจัดการสินค้าภาคพื้นดิน เรามีอาคารคลังสินค้าใหม่ขนาดกว่า 3,000 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพื้นที่คลังสินค้าพิเศษ และห้องเก็บสินค้าแบบพิเศษ จำนวน 39 ห้อง ซึ่งมีมาตรฐานสูง และมีคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิที่ได้รับการออกแบบเพื่อสินค้าเภสัชภัณฑ์ วัคซีน และชิปเมนต์ยาโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับการเฝ้าติดตามระดับอุณหภูมิและความชื้นตลอดเวลา ผ่านระบบเฝ้าติดตามแบบออนไลน์ นอกจากนี้ Turkish Cargo ยังมีเครื่องมือพิเศษอย่างผ้ากันความร้อน ที่นำมาใช้งานกับกล่องเก็บความเย็น นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดความล่าช้าในการขนส่งหรือเมื่อเกิดความผิดปกติใดๆ เราจะใช้น้ำแข็งแห้งในการควบคุมอุณหภูมิไว้ตลอดเวลา”

Turkish Cargo_9

“สำหรับการขนส่งที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายลำสินค้า สายการบินฯ จะใช้ตู้สินค้าแบบ Envirotainer Active Temperature Control Container ในการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ เนื่องจากเที่ยวบินในลักษณะนี้จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงมากกว่า ขณะที่สินค้าเพื่อสุขภาพที่มีความไวต่ออุณหภูมิ อาทิ วัคซีน อินซูลิน และยารักษาโรคมะเร็ง สามารถขนส่งในระยะทางไกลได้ โดยนำไปเก็บรักษาในตู้ควบคุม อุณหภูมิแบบ active ทั้งนี้ ด้วยนวัตกรรมของตู้ Envirotainer และระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ active จึงทำให้มั่นใจได้ว่า cool chain ของเราจะได้รับดูแลอย่างปลอดภัยตลอดการเดินทาง”

“ความต้องการตู้สินค้าแบบ active จากลูกค้าจะได้รับการประเมินโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราในฝ่าย Special Cargo Directorate เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด ผู้เชี่ยวชาญของเราติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิภายในตู้สินค้า และทำการส่งมอบให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อใช้ในการโหลดสินค้าขึ้นเครื่องบิน โดยหลังจากได้รับตู้สินค้า เราจะนำตู้เหล่านี้ไปเก็บในคลังตู้สินค้าแบบ active โดยเฉพาะที่ศูนย์ปฏิบัติการของเรา เพื่อทำการเฝ้าติดตามอุณหภูมิและแบตเตอรี่ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด Active Container Regulations ของสายการบิน Turkish Airlines ตลอดการขนส่งไปจนถึงมือผู้รับ” Mr. Kazancı กล่าว

Turkish Cargo_8

Training Expertise

แม้การได้รับใบรับรองการขนส่งเภสัชภัณฑ์เป็นสิ่งที่จำเป็น แต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานจริง พนักงานผู้ทำหน้าที่ดูแลจัดการสินค้าภาคพื้นดินจำเป็นจะต้องผ่านการฝึกอบรมจากผู้ที่มีประสบการณ์ เพื่อให้การขนส่งเป็นไปอย่างราบรื่น การฝึกอบรมพนักงานอย่างเหมาะสมจึงเป็นที่สิ่งสำคัญมากเช่นกัน Mr. Kazancı กล่าวว่า “Turkish Cargo ได้สั่งสมความเชี่ยวชาญในการดูแลจัดการสินค้าเภสัชภัณฑ์ในท้องถิ่นมาโดยตลอด โดยจัดการฝึกอบรมด้านทัศนคติให้แต่พนักงานที่ทำหน้าที่ดูแลสินค้าที่มีความสำคัญนี้ พนักงานทุกคนของสายการบินฯ ต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมระหว่างประเทศ การฝึกอบรมภายในองค์กร และโครงการขอใบรับรอง โดยการฝึกอบรมทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดที่จัดตั้งขึ้นโดยกรมการบินพลเรือน (Directorate General of Civil Aviation) และคู่มือ IATA Airport Handling Manual นอกจากเราจะให้การฝึกอบรมพนักงานโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องแล้ว เรายังมีการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้ให้แก่พนักงานเป็นประจำอีกด้วย”

Turkish Cargo_12

At the Center of it All

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศตุรกีทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ให้แก่ทวีปยุโรปและเอเชีย เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างสองทวีป จึงทำให้ Turkish Cargo มีข้อได้เปรียบด้านที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ “ศูนย์กลางการปฏิบัติการของ Turkish ในเมือง Istanbul ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งทำให้เราสามารถให้บริการเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตและผู้อุปโภคบริโภคสินค้าเภสัชภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยเราสามารถให้บริการเที่ยวบินไปยังเกือบทุกประเทศทั่วโลก และยังสามารถรองรับเครือข่ายเที่ยวบินโดยสารขนาดใหญ่ได้ ด้วยการรวมปลายทางของเครื่องบินขนส่งสินค้าเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ ความแตกต่างของเราที่เห็นได้ชัดที่สุดในบรรดาธุรกิจสายการบินขนส่งสินค้า นั่นก็คือเครือข่ายของเราที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ไปยังกว่า 110 ประเทศทั่วโลก” Mr. Kazancı กล่าว

Turkish Cargo_14

ในอนาคต Mr. Kazancı มั่นใจว่าความต้องการการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ “เราคิดอยู่เสมอว่าศักยภาพของตลาดสินค้าเภสัชภัณฑ์จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราได้มุ่งเน้นตลาดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเภสัชภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ได้แก่ตลาดในทวีปยุโรปและเอเชีย เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของเรา สายการบิน Turkish Airlines ให้บริการเครื่องบินขนส่งสินค้าไปยังหลายประเทศในทวีปยุโรปและเอเชีย และตลาดอื่นๆ อีกทั้งยังมุ่งหน้าเปิดให้บริการเส้นทางใหม่ๆ สำหรับเที่ยวบินโดยสารในทวีปยุโรปและเอเชียอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุที่ทั้งสองทวีปนี้มีความต้องการสินค้าเภสัชภัณฑ์มากเป็นพิเศษ จึงทำให้เราสามารถให้บริการเที่ยวบินสำหรับชิปเมนต์สินค้าประเภทนี้ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์การเติบโตของสินค้าแต่ละประเภท จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าชิปเมนต์สินค้าเภสัชภัณฑ์มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด โดยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับปริมาณสินค้าทั่วไป ในปี 2016 กลยุทธ์ของเรามุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณสินค้าเภสัชภัณฑ์ เราจึงเพิ่มการลงทุนและสร้างโครงการใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ได้กว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ภายในปลายปี 2016 นี้”

สายการบินต่างเล็งเห็นถึงความต้องการสินค้าเภสัชภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะให้บริการขนส่งสินค้าประเภทนี้ได้จำเป็นต้องประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ให้บริการดูแลจัดการสินค้า ตลอดจนสายการบิน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม และต้องมีความเอาใจใส่ในกระบวนการขนส่งเภสัชภัณฑ์มากเป็นพิเศษ ทั้งนี้ การประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างทุกภาคส่วน รวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆ จะช่วยให้เกิดการขยายขอบเขตในตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนี้ และช่วยให้สามารถส่งมอบยาเหล่านี้ไปถึงมือผู้รับที่ต้องการมากที่สุดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย