Aid & Relief MyNet

เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ เพื่อการขนส่งสินค้าแก่ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที

เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้ที่ทำหน้าที่ขนส่งสิ่งของจำเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ (humanitarian aid) คือ บุคลากรฝ่ายการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดยในการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ทีมงานเหล่านี้ต้องรับมือกับภาวะการทำงานที่มีความกดดันสูง และการตัดสินใจแต่ละครั้งก็มีผลต่อชีวิตและความเป็นความตายของผู้ประสบภัย ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เพื่อให้สามารถรับมือได้ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น

AFL ได้มีโอกาสพูดคุยกับ Mr. Nick Murdoch หัวหน้าฝ่าย Aid & Relief Services ระดับโลก บริษัท DHL และ Mr. Colon Miller ผู้อำนวยการระดับโลก ฝ่าย Humanitarian, Government & Defence กลุ่มบริษัท Volga-Dnepr เพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่มีความละเอียดและความพิเศษเฉพาะทางในภาคส่วนนี้

Preparing for the Worst

ขั้นตอนการทำงานที่มีความสำคัญขั้นตอนหนึ่งของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านเห็นตรงกันคือ การเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน และเพื่อให้วางใจได้ว่า เมื่อเกิดภัยพิบัติ บริษัทฯ จะสามารถขนส่งสิ่งของจำเป็นได้ทันที โดยการขนส่งสินค้าประเภทนี้จากจุดหมายหนึ่งไปยังอีกจุดหมายหนึ่ง จำเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทและความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา แม้การมีสินค้าเตรียมพร้อมในคลังสินค้าเสมอจะนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ก็ยังคงเป็นเพียงหนึ่งในขั้นตอนของกระบวนการทำงานที่มีความซับซ้อนเท่านั้น โดยการทำงานเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

Humanitarian 2

Mr. Colon Miller

Mr. Murdoch กล่าวว่า “การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายฝ่าย ทั้งจากรัฐบาล องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร องค์การสหประชาชาติ และเอกชน ซึ่งแท้จริงแล้ว องค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้ ให้ความช่วยเหลือและทำการขนส่งสิ่งของจำเป็นไปยังทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเป็นประจำอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโครงการช่วยเหลือในระยะยาว การจัดหาสินค้า การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้า หรือการให้ความช่วยเหลือต่างๆ โดยสิ่งของจำเป็นเหล่านี้ได้รับการจัดเก็บไว้ในคลังสินค้า ซึ่งโดยปกติแล้ว แต่ละประเทศจะมีการจัดตั้งองค์กรเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในส่วนนี้โดยเฉพาะ หรืออาจว่าจ้างบริษัทภายนอก เช่น บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบ 3PL อย่าง DHL ให้เข้ามาดูแลในส่วนของคลังสินค้า โดยสินค้าจะถูกจัดเก็บในคลังสินค้าเพื่อรอการกระจายและขนส่งเมื่อเกิดภัยพิบัติครั้งถัดไป ซึ่งส่วนมากจะมีการจัดเก็บสินค้าไว้ในเมือง หรือพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้า อาทิ อเมริกากลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Dubai”

Mr. Miller กล่าวว่า “โดยปกติแล้ว เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น องค์กรนานาชาติระดับสูงจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย โดยแต่ละประเทศและองค์กรบรรเทาภัยพิบัติต่างๆ จะเร่งมือเพื่อทำการขนส่งสิ่งของจำเป็นไปยังสถานที่ประสบภัย ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือขาดความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ Volga-Dnepr ได้รับเลือกให้เป็นผู้ให้บริการและช่วยเหลือการขนส่งทางอากาศสำหรับสินค้าประเภทนี้ เนื่องจากเรามีประสบการณ์ในการขนส่ง อีกทั้ง เรายังให้บริการขนส่งสินค้าและความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว Volga-Dnepr มีประสบการณ์ในการขนส่งอุปกรณ์เฉพาะทางต่างๆ ในพื้นที่ที่ประสบภัยมากว่า 26 ปีทั่วโลก และเรายังมีโอกาสได้ร่วมงานกับภาครัฐและองค์กรด้านมนุษยธรรมต่างๆ ทั่วโลกด้วย”

vv

When Disaster Strikes

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แต่ละบริษัทต่างเตรียมพร้อมไว้ จะได้รับการพิสูจน์เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น เนื่องจากเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า นอกจากการกระจายสินค้าที่มีจัดเตรียมไว้ภายในประเทศแล้ว บุคลากรที่ดูแลในส่วนนี้ ยังต้องทำหน้าที่จัดการและเตรียมรับมือกับความช่วยเหลือที่ประเทศต่างๆ ส่งเข้ามาอีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่า การให้ความช่วยเหลือและบริจาคสิ่งของเข้ามาเป็นเรื่องที่ดี แต่เมื่อมีการขนส่งสินค้าเข้ามาในปริมาณมากและส่งเข้ามาอย่างกระทันหันพร้อมๆ กัน ย่อมทำให้เกิดความท้าทายสำหรับบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการปฏิบัติการสินค้าเหล่านั้น

พื้นที่ส่วนหนึ่งที่ต้องการการบริหารจัดการเป็นพิเศษคือ พื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางในการรับสินค้า ซึ่งหากการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพมากพอ อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรับสินค้าจากประเทศต่างๆ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเกิดภัยพิบัติจะเป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายต่างต้องการความช่วยเหลือและต้องการความเร่งด่วนในการขนส่งสินค้า แต่ละประเทศก็ไม่อาจละเลยขั้นตอนเอกสารผ่านแดนได้ ในการนำเข้าสินค้า จำเป็นต้องมีการดำเนินเอกสารที่ถูกต้อง เพื่อรักษาความปลอดภัยในขั้นตอนศุลกากร ซึ่งหลายครั้งก็เป็นส่วนงานที่ทำให้การปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างล่าช้า โดยเฉพาะสิ่งของจำเป็นเหล่านี้ ที่มีเวลาเป็นปัจจัยสำคัญ ย่อมต้องการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ขนส่งได้ทันเวลา ปลอดภัย และราบรื่น ความท้าทายของการปฏิบัติงานในส่วนนี้คือ การขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมีการบริหารซัพพลายเชนที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไป เนื่องจากสินค้าทั่วไปนั้น เมื่อการจัดการสินค้าชิ้นแรกไปอย่างถูกต้องแล้ว ก็สามารถมั่นใจได้ว่า ขั้นตอนการทำงานถัดจากนั้นจะดำเนินต่อได้อย่างราบรื่น ขณะที่สินค้าสำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแทบจะเรียกได้ว่า สินค้าแต่ละชิ้นมีความท้าทายและมีความเฉพาะตัว

DHL 0733a76

Mr. Nick Murdoch

Mr. Miller กล่าวว่า “ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติอย่าง สึนามิ แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด จะไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า และหลังจากการเกิดภัยพิบัติ จะมีความเสียหายใหญ่หลวง เราต้องปฏิบัติงานโดยแข่งกับเวลา เพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุด สำหรับ Volga-Dnepr เรามีฝูงบินเครื่องบินขนส่งสินค้าที่พร้อมปฏิบัติการประจำในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้สามารถตอบสนองและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ก็เป็นผลจากประสบการณ์ในการปฏิบัติการที่สายการบินฯ ได้สั่งสมมา บุคลากรของเรามีความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้ และสามารถให้บริการขนส่งทางอากาศได้รวดเร็ว นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทางองค์กรบรรเทาภัยพิบัติและองค์กรด้านมนุษยธรรมต่างๆ ไว้วางใจในการทำงานของเรา นอกจากนี้ เรายังโชคดีที่มีทีมงานที่มีความพร้อม มีทักษะและความเข้าใจในเนื้องานที่ปฏิบัติงาน ประจำอยู่ในที่หมายต่างๆ ทั่วโลก และแน่นอนว่า องค์กรต่างๆ ที่เราได้ร่วมงานและให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ต่างก็เป็นผู้มีประสบการณ์ในการร่วมงานกับภาคส่วนนี้ดีเช่นกัน จึงนับเป็นการร่วมมือปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง เมื่อเราทำการขนส่งความช่วยเหลือในส่วนแรกเสร็จเรียบร้อย ก็จะมีการเข้าไปจัดการภาคพื้น ทางฝ่ายบรรเทาภัยพิบัติจะเข้ามาบริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม การทำงานในส่วนนี้ก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของภัยพิบัติที่ประสบด้วยว่าเป็นภัยพิบัติประเภทใด และได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด”

Mr. Murdoch กล่าวว่า “เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้น มักจะมีสินค้าและความช่วยเหลือส่งเข้ามาเป็นปริมาณมาก ซึ่งเราต้องสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรองรับสินค้าได้ทั้งหมดได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง มิฉะนั้นจะทำให้เกิดเป็นคอขวดในกระบวนการทำงาน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะต้องการความช่วยเหลือมากเพียงใด แต่ก็ไม่มีประเทศใดที่ต้องการให้การทำงานขาดการควบคุมและการบริหารจัดการที่ดี ในขั้นตอนการขนส่งทุกครั้ง ยังจะต้องมีการดำเนินเอกสารผ่านพิธีการศุลกากรอยู่ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ส่วนงานที่ DHL เข้าไปช่วยเหลืออยู่เป็นประจำคือ บริเวณท่าอากาศยาน และการควบคุมสินค้า ซึ่งเมื่อสินค้าได้รับการขนส่งมาถึงยังท่าอากาศยานแล้ว ส่วนมากจะไม่มีการบริหารจัดการต่อจากนั้น ทีมบุคลากรให้การช่วยเหลือด้านภัยพิบัติของ DHL หรือ DHL GoHelp disaster response teams (DRT)  ก็จะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนำสินค้ามาเก็บในคลังสินค้า แยกประเภท และหาวิธีกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ประสบภัย โดยต้องมั่นใจว่า เมื่อสินค้ามาถึงยังท่าอากาศยานแล้ว จะได้รับการขนส่งไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ใช่เพียงถูกวางโดยไม่ได้รับการจัดการต่อ ไม่เช่นนั้น สินค้าอาจมีปริมาณมากเกินไปและขัดขวางพื้นที่จราจรในท่าอากาศยาน ทำให้ไม่สามารถรองรับความช่วยเหลืออื่นๆ ที่เข้ามาภายหลังได้ อย่างไรก็ตาม การขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการปฏิบัติงานเท่านั้น ความท้าทายที่แท้จริงของงานในภาคส่วนนี้คือ การรับสินค้าจากต้นทางและสามารถขนส่งไปถึงมือผู้ประสบภัยที่มีต้องการความช่วยเหลือได้”

เมื่อสินค้าในรอบแรกส่งมาถึงพื้นที่แล้ว ก็จะมีความช่วยเหลือและสินค้าอื่นๆ ตามมา โดยขนส่งมายังพื้นที่เดิม ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน โดยองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ จำเป็นต้องประเมินสถานการณ์และวางแผนในส่วนงานนี้ให้ดี Mr. Murdoch กล่าวว่า “ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีภาวะความกดดันสูงเช่นนี้ คือ การขนส่งสิ่งของที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดและร้านค้าในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย แม้ว่าจะเกิดภัยพิบัติ แต่เราก็ควรคำนึงถึงความสมดุลในตลาดด้วย”

Humanitarian 1

Future Improvements

หากโลกมีความสมบูรณ์แบบ ย่อมไม่มีความต้องการการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม แต่ในโลกความจริงไม่เป็นเช่นนั้น ดังนั้น องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือจึงต้องทำหน้าที่ปฏิบัติการและขนส่งสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการค้นหาโซลูชั่นเพื่อรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของบุคลากรที่ทำงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ซึ่งยังคงต้องการการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานอยู่เสมอ เมื่อสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการปรับปรุงและยกระดับการปฏิบัติงานที่ทั้งสองท่านหวังจะได้เห็นในอนาคต Mr. Miller กล่าวว่า “หนึ่งในส่วนสำคัญของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ที่หลายคนอาจมองข้ามไปคือ ความสำคัญในการวางแผนและการช่วยเหลือด้านโลจิสติกส์ หลายครั้งที่ผู้คนมักจะคิดว่า ควรส่งสินค้าประเภทใด ควรบริจาคสิ่งของประเภทใด ควรรวบรวมสิ่งของประเภทใด แต่กลับลืมนึกถึงความท้าทายในการขนส่งสินค้าเข้าไปในพื้นที่ ผมอยากเห็นความก้าวหน้าในเรื่องของการจัดประชุมด้านบรรเทาภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม หรือ

Disaster Relief and Humanitarian Assistance Conference เพื่อเป็นศูนย์กลางการประชุม ซึ่งบริษัทโลจิสติกส์และผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ สามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับผู้เข้าร่วมงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ โดยสามารถใช้งานประชุมดังกล่าว เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายของคณะทำงานทั่วโลก เพื่อร่วมกันวางแผนในระยะต้น ให้พร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือองค์กรบรรเทาภัยพิบัติให้สามารถเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพที่สุด ไปยังพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติและพื้นที่ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือได้อีกด้วย”

Mr. Murdoch กล่าวว่า “ผมมองว่า สิ่งที่อุตสาหกรรมต้องการมากที่สุดคือ การสร้างความเข้าใจในเรื่องที่จำเป็น เนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติงานของเราในแต่ละครั้งของเราจะเป็นขั้นตอนที่เหมือนเดิม แต่หลายครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน จะเกิดจากปัญหาเล็กๆ ซึ่งท้ายสุด หากเราไม่เข้าใจว่า ลูกค้าต้องการอะไรจริงๆ ก็จะเป็นการยากเมื่อต้องทำการขนส่งให้ตรงตามความต้องการลูกค้า ในขณะเดียวกัน หากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรไม่เข้าใจถึงความสามารถหรือความต้องการของบริษัทขนส่ง ก็จะสร้างความท้าทายและความเข้าใจที่ไม่ตรงกันได้ ทั้งนี้ ความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ การสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน สิ่งที่ผมหวังจะได้เห็นในอนาคตคือ การร่วมมือร่วมใจกันของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น”