Emirates-SkyCargo-unveils-new-facility-for–pharmaceutical-products-at-Dubai-International-Airport (1)

วิดีโอ: Emirates SkyPharma ศูนย์จัดการสินค้าเภสัชภัณฑ์แห่งใหม่

สินค้าเภสัชภัณฑ์เป็นสินค้าที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากมีความละเอียดอ่อนและมีความเฉพาะทางเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความรู้ที่ถูกต้อง จึงจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตสินค้าเภสัชภัณฑ์อีกด้วย

สำหรับการดูแลจัดการสินค้าเภสัชภัณฑ์นั้น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องสามารถให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตสินค้าเภสัชภัณฑ์ได้ โดยผู้ผลิตจะมีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติการอย่างละเอียดว่า ผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติการได้ตรงตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีการควบคุมคุณภาพได้ตรงตามมาตรฐานหรือไม่ โดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา AFL ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีเปิดตัว Emirates SkyPharme ศูนย์รับจัดการสินค้าเภสัชภัณฑ์แห่งใหม่ของ Emirates SkyCargo ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อรับจัดการสินค้าเภสัชภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิโดยเฉพาะ ซึ่งศูนย์รับจัดการสินค้าแห่งใหม่ตั้งอยู่ในท่าอากาศยาน Dubai International Airport

โดย Emirates SkyCargo เป็นสายการบินขนส่งสินค้าสายการบินแรกในโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GDP สำหรับศูนย์ปฏิบัติการสินค้าที่ครอบคลุมทั้งสองท่าอากาศยาน และบริการขนส่งสินค้าทางถนนเพื่อขนถ่ายสินค้าระหว่างท่าอากาศยานทั้งสองแห่ง