Chapman Freeborn Appoints New Cargo Operations Director

Chapman Freeborn Airchartering แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าคนใหม่

บริษัท Chapman Freeborn Airchartering ผู้ให้บริการอากาศยานเช่าเหมาลำ ได้แต่งตั้ง Mr. Pierre Van der Stichele เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานระดับ สูงของกลุ่มบริษัทฯ โดย Mr. Van der Stichele ได้ร่วมงานกับทางบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 14 ปี และเคยทำหน้าที่ในการบริหารงานในสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ในหลายประเทศในทวีปยุโรป รวมไปถึงการก่อตั้งสำนักงานสาขาในประเทศอิตาลี ในปี 2009 ด้วย 

ทั้งนี้ Mr. Van der Stichele เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศมายาวนานถึง 25 ปี โดยเฉพาะในธุรกิจสายการบินเช่าเหมาลำ ทั้งนี้ Mr. Reto Hunziker ผู้อำนวยการฝ่ายขาย OBC ได้กล่าวต้อนรับ Mr. Van der Stichele

“เรามีความยินดีที่ได้ Mr. Van der Stichele มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารอาวุโสของเรา เพราะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศ และได้มีส่วนในการนำพาให้ บริษัท Chapman Freeborn ประสบความสำเร็จในทศวรรษที่ผ่านมา และเราหวังว่า Mr. Van der Stichele จะประสบความสำเร็จในบทบาทใหม่ของเขาในครั้งนี้ด้วย”

Mr. Reto Hunziker กล่าว