TG032 THAI Signs MOU with Civil Aviation Authority of Thailand

การบินไทย ลงนาม MoU กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

คุณอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และคุณจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันด้านการบินและการสนับสนุนการบิน อาทิ การสนับสนุนหลักสูตรการอบรมด้านการบินร่วมกัน การฝึกอบรมด้านการบินเพื่อรักษาสมรรถภาพของนักบิน ฯลฯ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงภารกิจด้านการตรวจสอบการบินและกำกับดูแลความปลอดภัยด้านการบิน เพื่อรองรับการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินจากองค์กรระหว่างประเทศเป็นสำคัญ

กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ @airfreight (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน