SMC Tombstone

Hactl ได้รับใบรับรอง CEIV Fresh จาก IATA

บริษัท Hong Kong Air Cargo Terminals Limited (Hactl) หนึ่งในผู้ให้บริการจัดการสินค้าชั้นนำระดับโลก ได้รับใบรับรอง CEIV Fresh จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) การได้รับใบรับรองครั้งนี้เป็นผลจากความมุ่งมั่นของการท่าอากาศยาน Hong Kong ที่ต้องการยกระดับเป็นศูนย์กลางท่าอากาศยานแห่งแรกของโลกที่ได้รับใบรับรอง CEIV Fresh

บริษัท Hactl ได้รับมอบใบรับรองดังกล่าว ภายในงานประชุม World Cargo Symposium ของสมาคม IATA ซึ่งจัดขึ้นในประเทศสิงคโปร์

โดยบริษัท Hactl ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับรองด้าน CEIV Fresh ของสมาคม IATA เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2018 ที่ผ่านมา โดยทีมงานของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมอบรมกับ IATA เมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในศูนย์ปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการประเมินผลและการตรวจสอบสำหรับการรับรองด้าน CEIV Fresh เริ่มมีการดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2018 และเดือนมกราคม ปี 2019 ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัท Hactl ได้เพิ่มบริการใหม่ ‘Fresh Lane’ เพื่อสนับสนุนขั้นตอนการจัดการสินค้า โดยบริการดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานในศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อช่วยให้ลดระยะเวลาในการยกขนสินค้าประเภทของสดเสียง่ายลงจากเครื่อง และส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า หรือนำไปจัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บสินค้าควบคุมอุณหภูมิ โดยบริการ Fresh Lane นี้ เป็นส่วนหนึ่งของบริการ ‘Golden Route’ ซึ่งเป็นบริการของ Hactl ที่ประสบความสำเร็จนับตั้งแต่มีการเปิดตัวเมื่อปี 2013 เนื่องจากเป็นบริการจัดการสินค้าประเภทเภสัชภัณฑ์ที่สะดวกรวดเร็ว โดยบริการดังกล่าวได้รับการรับรอง WHO GDP และ CEIV Pharma จากสมาคม IATA

ติดตามข่าวสาร บทความ และอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ทาง Facebook ของเราได้ที่