1 re

DHL จัดฝึกอบรม First Jobbers Camp 2019 สำหรับเยาวชนจากมูลนิธิเด็กโสสะ

DHL ประเทศไทย ผู้นำระดับโลกด้านบริการโลจิสติกส์ ขยายความร่วมมือเป็นปีที่ 6 กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานให้แก่เยาวชน 31 คนจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พนักงานของ DHL ที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครได้จัดค่ายฝึกอบรม 3 วัน ภายใต้ชื่อ DHL First Jobbers Camp โดยมีเยาวชนจากมูลนิธิเด็กโสสะฯ ที่บางปู-สมุทรปราการ หาดใหญ่-สงขลา หนองคาย เชียงราย และภูเก็ต เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมในครั้งนี้

DHL First Jobbers Camp ริเริ่มขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GoTeach ของกลุ่มบริษัท Deutsche Post DHL Group ซึ่งเป็นหนึ่งในสามโครงการเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ  ค่ายฝึกอบรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงโอกาสด้านการศึกษา เพิ่มทักษะการหางานสำหรับเยาวชน และเสริมสร้างทักษะการเรียนการสอนแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับกลุ่มคนที่เริ่มทำงานเป็นครั้งแรก (First Jobber)  โดยการฝึกอบรมที่จัดขึ้นอยู่ภายใต้การดูแลของพนักงาน 50 คนจาก DHL Express, DHL Supply Chain, DHL Global Forwarding และ DHL e-Commerce ในประเทศไทย เนื้อหาการฝึกอบรมมุ่งเน้นทักษะในการติดต่อสื่อสารและการทำงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนที่เข้าร่วมเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานและการเป็นบุคลากรที่มีความสามารถ

ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา DHL ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้โครงการ GoTeach เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานทำสำหรับเยาวชนที่มูลนิธิเด็กโสสะฯ  ในการจัดค่ายฝึกอบรมในครั้งนี้ พนักงานของดีเอชแอลในประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อดูแลและให้ความรู้แก่เยาวชน  ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา อาสาสมัครของดีเอชแอล ประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 259 คนได้เข้าร่วมโครงการ และเยาวชน 627 คนจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้  นอกเหนือจากโครงการ GoTeach แล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการดำเนินโครงการ GoGreen (การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) และ GoHelp (การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ และการฟื้นฟู)

<h5>ติดตามข่าวสาร บทความ และอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ทาง Facebook ของเราได้ที่</h5>