กฎข้อบังคับและหน่วยงานภาครัฐ

Articles
WTO ประกาศบังคับใช้ TFA เพื่อพิธีศุลกากร

WTO ประกาศบังคับใช้ TFA เพื่อพิธีศุลกากร

องค์การการค้าโลก (WTO) ประกาศบังคับใช้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทาง การค้า (TFA) โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยผ่อนปรนด้านการดำเนินพิธีการศุลกากร

Virgin เรียกร้องให้ใช้นโยบายขนส่งสินค้าด้วยจริยธรรมในระดับอุตสาหกรรม

Virgin เรียกร้องให้ใช้นโยบายขนส่งสินค้าด้วยจริยธรรมในระดับอุตสาหกรรม

สายการบิน Virgin Atlantic Cargo ยินดีที่สายการบินอื่นๆ ร่วมกันปฏิเสธการรับขนส่งหัวสัตว์ตกแต่งบ้าน (Hunting Trophies)

แคนาดาออกมาตรการเสริมความปลอดภัยการขนส่งสินค้าทางอากาศ

แคนาดาออกมาตรการเสริมความปลอดภัยการขนส่งสินค้าทางอากาศ

Ms. Lisa Raitt รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแคนาดา ประกาศเปลี่ยนแปลงแนวทางคัดกรองสินค้าที่ขนส่งทางอากาศในประเทศแคนาดาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น